เกี่ยวกับเรา

 

เกาะหมาก Low Carbon Destination แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ เป็นความพยายามในการสร้างความร่วมมือของเครือข่ายผู้ประกอบการ องค์การบริหารส่วนตำบล และภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและชุมชน ร่วมกับองค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เพื่อมุ่งสร้างความตระหนักในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว ที่จะนำไปสู่การลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอน เพื่อต่อยอดการพัฒนาให้เกาะหมากเป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลกต่อไป


การจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด เพื่อเป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อมจำเป็นจะต้องมีระบบ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ในการคำนวณการปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในแหล่งท่องเที่ยว "Koh Mak Low Carbon Calculator" คือ เครื่องมือออนไลน์สำหรับคำนวณการปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากสถานประกอบการและนักท่องเที่ยว เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมตระหนัก และรับรู้ความสำคัญของการลดการปลดปล่อยคาร์บอน รวมถึงเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการพัฒนาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ


681279

final-01991299