การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
(Carbon Footprint for Organization - CFO)
สำหรับสมาชิกภาคธุรกิจ